_

مقایسه سیستمهای Atrin300 ، Atrin400 و Atrin500

سه سیستم دربازکن اتوماتیک مدل atrin300 ، atrin400 و atrin500 به لحاظ تجهیزات  کاملاً مشابه یکدیگرند و تنها تفاوت آنها در بازوی الکترومکانیکی آنهاست.

این تفاوت به لحاظ توان باز و بسته کردن درب با وزنها و طولهای مختلف است به این معنی که سیستم ATRIN500 نسبت به ATRIN400 و سیستم ATRIN400 نسبت به ATRIN300 از توان بالاتری برای باز کردن دربهای سنگینتر و بزرگتر برخوردارند.

در نمودار زیر توان باز و بسته کردن درب به لحاظ طول و وزن هر لنگه برای هر یک از این سه سیستم نمایش داده شده است:

تفاوت بازوهای این سه سیستم به لحاظ ابعاد بوده که در شکل زیر نمایش داده شده است:

ابعاد مدل ATRIN400 به قرار زیر بوده و طول بازو در مدلهای مدل ATRIN500 و ATRIN300 به میزان ۱۰۰mm به ترتیب بزرگتر و کوچکتر از مدل ATRIN400 می باشد:

کلیه ابعاد به میلیمتر می باشد.

میزان زاویه باز شدن درب نیز در هر یک از این مدلها به ترتیب افزایش می یابد به نحوی که در مدل ATRIN500 این زاویه حداکثر به میزان ۱۳۵° می رسد